Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης εντοπίζουν τις πρώτες ενδείξεις ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

 Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και αποτελούν χρήσιμα συμπληρώματα των επίσημων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες. Ο EU-OSHA εξέτασε τη βιβλιογραφία αναφορικά με τον περιορισμένο αριθμό εφαρμοσμένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης προκειμένου να αξιολογήσει τα οφέλη τους.

Περισσότερα...

Εξελίξεις στην ΤΠΕ και στην ψηφιακοποίηση της εργασίας

Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια μελέτη πρόβλεψης του EU-OSHA  εξετάζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ΕΑΥ η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Το έργο έχει στόχο να προσφέρει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργοδότες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στην ΤΠΕ, τον αντίκτυπό τους στη μορφή και τον τόπο εργασίας, καθώς και σχετικά με τις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για την ΕΑΥ.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις δέσμες εργασιών:

Περισσότερα...

Υποστήριξη ασφαλέστερων, υγιέστερων και πιο επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας.

Περισσότερα...

Οδηγοί ορθών πρακτικών στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας — τώρα διαθέσιμοι!

Δύο ολοκληρωμένοι τομεακοί οδηγοί ορθών πρακτικών με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι πλέον διαθέσιμοι για μεταφόρτωση σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Οι οδηγοί εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας, καθώς και τα μικρά αλιευτικά σκάφη (τα οποία απαρτίζουν το 80% του αλιευτικού στόλου της ΕΕ).

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN