Εξελίξεις στην ΤΠΕ και στην ψηφιακοποίηση της εργασίας

Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια μελέτη πρόβλεψης του EU-OSHA  εξετάζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ΕΑΥ η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Το έργο έχει στόχο να προσφέρει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργοδότες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στην ΤΠΕ, τον αντίκτυπό τους στη μορφή και τον τόπο εργασίας, καθώς και σχετικά με τις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για την ΕΑΥ.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις δέσμες εργασιών:

Περισσότερα...

Υποστήριξη ασφαλέστερων, υγιέστερων και πιο επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας.

Περισσότερα...

Οδηγοί ορθών πρακτικών στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας — τώρα διαθέσιμοι!

Δύο ολοκληρωμένοι τομεακοί οδηγοί ορθών πρακτικών με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι πλέον διαθέσιμοι για μεταφόρτωση σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Οι οδηγοί εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας, καθώς και τα μικρά αλιευτικά σκάφη (τα οποία απαρτίζουν το 80% του αλιευτικού στόλου της ΕΕ).

Περισσότερα...

Για μια φιλική προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση μιας δια βίου προοπτικής σε σχέση με την απασχόληση και τη γήρανση από τους οργανισμούς της ΕΕ

Ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ γερνούν. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, το βιοτικό επίπεδο και την πρόνοια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις; Μια νέα έκθεση, υπό την επίβλεψη του EU-OSHA, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που προέρχονται από τέσσερις οργανισμούς μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικών οι οποίες να είναι συμπληρωματικές και, ταυτόχρονα, να αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από το σύνολο των επιμέρους στοιχείων τους. Η έκθεση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς δράσης. Λαμβάνει υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και εξετάζει καινοτόμες λύσεις.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN