Σύστημα Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας & Υγιεινής OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008

Το ΕΛΟΤ 1801:2008 και το OHSAS 18001:2007 είναι δύο ισοδύναμα πρότυπα τα οποία καθορίζουν τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης προκειμένου να αναγνωρίζονται και να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. Τα πρότυπα αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία και όχι στην ασφάλεια των προϊόντων ή των διεργασιών. Τα πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία) και μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή/και OHSAS 18001 είναι μεταξύ άλλων:

  • Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Η μείωση της έκτασης και σοβαρότητας ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων
  • Η βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, στις αρμόδιες αρχές, σε δανειστές και επενδυτές
  • Η προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων
UP
DOWN