Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας

Προβλέπεται από το ΠΔ 305/96. Αυτός συντονίζει όλες τις δραστηριότητες όσων εμπλέκονται σε κάποιο έργο. Είναι υπεύθυνος κατάρτισης, συντονίζει και αναπροσαρμόζει το ΣΑΥ σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας των υπεργολάβων, για την προστασία των εργαζομένων.

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

Πιστοποιητικό Proex

UP
DOWN