Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015

Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων , χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας. Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό/μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη.

Μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι τα ακόλουθα:

  • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων/ και παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της Επιχείρησης
  • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων
  • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
  • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
UP
DOWN