Σύστημα διαχείρισης της Υγείας & της Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018

Από τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.

Το ISO 45001 είναι συμβατό και ενσωματώνεται με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών, σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς,  ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα, να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στον χώρο εργασίας.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 είναι μεταξύ άλλων:

  • Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Η μείωση της έκτασης και σοβαρότητας ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων
  • Η βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, στις αρμόδιες αρχές, σε δανειστές και επενδυτές
  • Η προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων
UP
DOWN