Ειδικά Θέματα

  • Πραγματογνωμοσύνη και Έλεγχοι υλικών

Οι συνθήκες λειτουργίας, ο ανεπαρκής σχεδιασμός, η λανθασμένη χρήση υλικών, ελαττώματα κατασκευής είναι συνήθως οι αιτίες που δημιουργούν αστοχίες υλικών και εξοπλισμού.

Η PRO.EX. λόγω της φύσης των εργασιών της διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει την αιτία της αστοχίας σε ένα μεγάλο εύρος εξοπλισμού.

Για παράδειγμα: Ανυψωτικά, Σωληνώσεις, Δοχεία πιέσεως, Αντλίες, Συμπιεστές κλπ .

 

  • Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία

Βάση της Εθνικής Νομοθεσίας ΠΔ71/88, ΤΟΤΕΕ 2451/86 και των Διεθνών Κανόνων και Κωδικών που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση (Vds, CEA, NFPA, DIN),η PRO.EX. επιθεωρεί κτίρια για Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία.

Η κατασκευή και ο διαχωρισμός των πυροδιαμερισμάτων, οι οδεύσεις διαφυγής οι σημάνσεις, ο φωτισμός, τα συστήματα πυρανίχνευσης και άλλων κατασβεστικών μέσων είναι το βασικό αντικείμενο των επιθεωρήσεων.

Στόχος της PRO.EX.είναι η Ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικούτου Πελάτη.

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση λόγο του αντικειμένου να παρέχει επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Πυροπροστασίας σε όλων των ειδών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

  •  Πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα κατά IEC – CENELEC – ΕΛΟΤ

Η εταιρία ακολουθώντας τις εξελίξεις και σε συνεχή εναρμόνιση με τις νομοθετικές αλλαγές και τα καινούρια πρότυπα αναλαμβάνει τον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα  πρότυπα κατά IEC – CENELEC – ΕΛΟΤ

 

  • Υ.Δ.Κ.Ε. – Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ειδικό έντυπο πληροφοριών σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013

Η εταιρία μας μέσα από το δίκτυο συνεργατών και το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό είναι σε θέσει να παρακολουθεί και να ελέγχει την ομαλή και ορθή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013

 

  • Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού Κτιρίων (Π.Ε.Α)

Η έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των πενήντα (50) τμ (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις:

-         από 9 Ιανουαρίου 2011, για αγοραπωλησία κτιρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.

-         από 9 Ιανουαρίου 2012, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

 

  • Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας – ενεργειακή βελτίωση κτηρίων

Η εταιρία μας χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα παρακολούθησης ενεργειακών καταναλώσεων και με την συνεχή ενημέρωση για νέα υλικά και τεχνολογίες είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνικοοικονομική ανάλυση πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

 

 

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN