Πιστοποιήσεις

Η PRO.EX. Cert αντιπροσωπεύει Ελληνικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Αξιολόγησης της συμμόρφωσης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από διαπιστευμένους επιθεωρητές, lead auditor και στελέχη εγνωσμένης αξίας, τα οποία έχουν πιστοποιήσει περισσότερες των 1.300 επιχειρήσεων και οργανισμούς.

Σκοπός της είναι η αμερόληπτη Διαπίστευση Υπηρεσιών Πιστοποίησης στους πελάτες μας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η PRO.EX. O.E. είναι προσανατολισμένη στην εξισορρόπηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ώστε να επιτυγχάνεται το maximum της ανταγωνιστικότητας του πελάτη σε σχέση με την τιμή που προσφέρει.

Η πολιτική ποιότητας της Pro.Ex. cert

Η πολιτική ποιότητας της Pro.Ex. cert είναι ο συνδυασμός ανεξάρτητων και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τρόπο τεκμηριωμένο και αναμφισβήτητο με τα αντίστοιχα διεθνή και εθνικά πρότυπα.

Η αξιοπιστία διασφαλίζεται από την κείμενη νομοθεσία των κριτηρίων διαπίστευσης καθώς και των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2011 και ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κανονιστικά έγγραφα του εθνικού συστήματος διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ και οδηγιών που απορρέουν από την ευρωπαϊκή συνεργασία για την διαπίστευση.

H επιδίωξη της Pro.Ex. cert είναι η επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης με τους πελάτες της για να περιοριστεί από τρίτους οποιαδήποτε αμφισβήτηση του έργου πιστοποίησης, υιοθετώντας τις αρχές της αμεροληψίας, εμπιστευτικότητας και ισονομίας μεταξύ των πελατών της.

Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση αξιολογώντας διαρκώς κάθε περίπτωση πιστοποίησης ξεχωριστά.

  1.   πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015
  2.   πιστοποιητικό EN ISO 22000:2005
  3.   πιστοποιητικό ISO 45001:2018
  4.   πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015
  5.   πιστοποιητικό IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD)
  6.   πιστοποιητικό BRC (BRITISH RETAIL COSMORTIUM-GLOBAL STANDARD)
  7.   πιστοποιητικό Social Account Ability Standard (SA8000)
  8.   πιστοποιητικό του προτύπου GLOBAL GAP (Συστήματα διαχείρισης στην πρωτογενή παραγωγή)
UP
DOWN