Η ΔΟΕ εγκαινιάζει τον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Μέσων για τη Μετανάστευση Εργασίας

Οι δημοσιογράφοι καλούνται να υποβάλουν τις καλύτερες ιστορίες τους σχετικά με τη μετανάστευση εργασίας, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τους οικιακούς εργαζόμενους και τον αντίκτυπο του COVID-19 στη μετανάστευση εργασίας και τη δίκαιη πρόσληψη.

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_789894/lang--en/index.htm

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN